Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

Hierna wordt verstaan onder het begrip: 

 1. Huurverblijf: trekkershutten, tiny house, stacaravan en glamping accommodaties. 
 2. Kampeerplaats: standaard kampeerplaatsen, comfort kampeerplaatsen en camperplaatsen. (En andere d.w.z. vergelijkbare door de camping ondernemer aangeboden verblijfstypes.)
 3. Verblijfsovereenkomst: de overeenkomst die wordt gesloten tussen de gast en de ondernemer. De schriftelijk reserveringsbevestiging. 
 4. Gast: de hoofdboeker 
 5. Medereizigers: overige afnemers naast de hoofdboeker
 6. Mederecreanten: de overige gasten en medereizigers die op Camping Liefrange verblijven en/of recreëren. 
 7. Ondernemer: Camping Liefrange / Camping Fuussekaul S.A.

Artikel 2: Overeenkomst

 1. De ondernemer staat garant voor recreatieve doeleinden en langere tijd verhuur. Permanente bewoning is hierbij uitgesloten.
 2. De verblijfsovereenkomst is geldig, zodra het verblijf is aangevraagd door de gast en door de ondernemer schriftelijk is bevestigd. Een bevestiging wordt door de ondernemer na het maken van een reservering door de gast schriftelijk verstuurd naar de gast, voorafgaande de startdatum van de overeenkomst. De bevestiging wordt altijd via email naar de gast verzonden. Vanaf dit moment is de reservering en daarmee verblijfsovereenkomst bindend. Mondelinge reserveringen zijn niet bindend. 
 3. De verblijfsovereenkomst verzonden door boeking platformen zijn even bindend, als wanneer deze door de ondernemer schriftelijk bevestigd worden. 
 4. De gast heeft de verplichting de verblijfsovereenkomst met bijbehorende parkreglement na te leven. De gast draagt daarnaast de zorg, dat ook eventuele medereizigers de overeenkomst met bijbehorende parkreglement naleven. 
 5. In geval van niet-nakoming van de verblijfsovereenkomst en/of parkreglement, heeft de ondernemer het recht het volledige overeengekomen bedrag op te eisen en passende maatregelen te treffen.
 6. Bij het reserveren van een voorkeurslocatie is de gast verzekerd van een specifiek huurverblijf en/of kampeerplaats nummer. Aan een voorkeurslocatie zitten kosten verbonden. Zodra de gast de kosten voor een voorkeurslocatie niet betaald, behoudt de ondernemer het recht, zonder voorafgaande kennisgeving, elk nummer van het type toe te wijzen. 

Artikel 3: Duur van de verblijfsovereenkomst

 1. De duur van het verblijf staat schriftelijk vermeld in de verblijfsovereenkomst. Na afloop van de verblijfsovereenkomst, wordt deze beëindigd, zonder dat daartoe opzegging is vereist. De maximale duur van toeristische verblijven, is 30 nachten. 
 2. Op de dag van aankomst dient de gast zich vanaf 16:00 uur te melden in de receptie van Camping Liefrange.
 3. Indien de aankomsttijd van de gast na 18:00 uur is, dient de gast dit tevoren te melden aan de ondernemer.
 4. Bij aankomst is de gast verplicht een geldig identiteitsbewijs of paspoort aan te tonen. Een rijbewijs volstaat hier niet aan. Wanneer de gast geen geldig identiteitsbewijs of paspoort kan en/of wilt aantonen, behoudt de ondernemer het recht de gast te weigeren. De gast dient alsnog het volledige overeengekomen bedrag te voldoen, zonder restitutie.
 5. De gast en medereizigers zijn verplicht na afloop van de verblijfsovereenkomst (de dag van vertrek) het terrein te verlaten, volgens de daarvoor vastgestelde regels. 
 6. Op de dag van vertrek dient de gast zich voor 10:00 uur (accommodatie) af te melden in de receptie van Camping Liefrange. De check-out tijd voor kampeerplaatsen is 12:00 uur. De gast hoeft zich hierbij niet af te melden. 
 7. Wanneer de gast zich niet voor 10:00 uur (accommodatie) afmeldt in de receptie van Camping Liefrange, wordt een extra nacht in rekening gebracht, zonder dat de gast gebruik kan maken van het huurverblijf.

Artikel 4: Prijzen

 1. De hoogte van de prijs op de verblijfsovereenkomst, wordt vastgelegd op basis van de op dat moment geldende tarieven. 
 2. De prijzen zijn vastgelegd door de ondernemer en zijn niet onderhandelbaar. 
 3. Indien na vaststelling van de prijs in de verblijfsovereenkomsten wijzigingen moeten worden aangebracht, worden deze prijswijzigingen door de ondernemer bepaald. 
 4. De ondernemer behoudt het recht om prijswijzigingen op ieder gegeven moment door te voeren. 

Artikel 5: Betaling

 1. De gast dient de betaling in euro’s te voldoen, binnen de afgesproken betalingstermijnen, zoals vermeldt in de verblijfsovereenkomst.
 2. Vouchers kunnen worden gebruikt als betalingsmethode. Vouchers zijn alleen geldig tot de vermelde datum. Verlenging, uitstellingen, wijzigingen of andere aanpassingen zijn niet mogelijk. 
 3. Bij maken van de reservering dient de aanbetaling van 30% van het totaalbedrag direct te worden betaald. Het restbedrag (70% van het totaalbedrag) dient uiterlijk 93 dagen voor de start van de verblijfsovereenkomst voldaan te zijn. 
 4. Indien de gast minder dan 93 dagen voor start van de verblijfsovereenkomst de schriftelijke bevestiging ontvangt, dient het volledige bedrag (100%) direct betaald te worden. 
 5. Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, behoudt de ondernemer het recht de gast toegang te ontzeggen. 
 6. De gast is verplicht de borg, zoals omschreven in de verblijfsovereenkomst, te voldoen. 
 7. De borg wordt na goedkeuring door de ondernemer binnen 7 werkdagen overschreven naar de gast. Wanneer schade, vernielingen, wijzigingen of andere activiteiten van een dergelijke aard worden vastgesteld, behoudt de ondernemer het recht de borg in te houden, extra kosten te eisen, aangiften te doen bij de politie of dergelijke andere maatregelen te treffen. 
 8. Mocht na verblijf van de gast het totaalbedrag of een gedeelte hiervan nog niet zijn voldaan, wordt bij elk verstuurde aanmaning een boete van € 4,50 in rekening gebracht, bovenop het nog openstaande bedrag. 

Artikel 6: Gebruik door derden

Gebruik door derden van het aanbod van de ondernemer is niet toegestaan. 

Artikel 7: Voortijdig vertrek 

De gast is de volledige prijs voor de verblijfsovereenkomst verschuldigd. 

Artikel 8: Annulering

Bij annulering betaalt de gast een vergoeding aan de ondernemer. Deze vergoeding bedraagt:

 1. Bij annulering meer dan drie maanden voor ingangsdatum, 15% van de totale prijs zoals vermeld op de verblijfsovereenkomst;
 2. Bij annulering binnen drie tot twee maanden voor de ingangsdatum, 50% van de totale prijs zoals vermeld op de verblijfsovereenkomst;
 3. Bij annulering binnen twee tot één maand voor de ingangsdatum, 75% van de totale prijs zoals vermeld op de verblijfsovereenkomst;
 4. Bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum, 90% van de totale prijs zoals vermeld op de verblijfsovereenkomst;
 5. Bij annulering op de dag van de ingangsdatum, 100% van de totale prijs zoals vermeld op de verblijfsovereenkomst.

De ondernemer raadt u aan om een annuleringsverzekering af te sluiten.

Het is niet mogelijk om na bevestiging van uw reservering de datum van uw reservering te wijzigen. Mocht u niet op de gereserveerde datum kunnen komen, dient u de reservering te annuleren. 

Het is niet mogelijk om de reservering te laten overnemen door een ander persoon. Zodra de hoofdboeker niet meer kan komen, dient u de reservering te annuleren. 

Artikel 9: Tussentijdse beëindiging door de ondernemer

 1. De ondernemer kan de verblijfsovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:
  1. Indien de gast en/of medereizigers de verplichtingen zoals omschreven in de algemene voorwaarden, parkreglement en/of overheidsvoorschriften niet of niet behoorlijk naleeft. 
  2. Indien de gast en/of medereizigers overlast aan de ondernemer en/of mederecreanten bezorgt, en/of de goede sfeer in de directe omgeving en/of op het terrein bederft. 
  3. Indien de gast en/of medereizigers door gebruik van het verblijf in strijd is met de bestemming van het terrein. 
 2. De ondernemer dient persoonlijk aan de gast te melden dat de tussentijdse beëindiging wordt doorgevoerd. Een schriftelijke verklaring van de ondernemer is hierbij niet verplicht. 
 3. Na opzegging dient de gast en medereizigers het terrein ten spoedigste te verlaten, doch binnen 2 uur. 
 4. De gast is verplicht het overeengekomen tarief te betalen, zoals omschreven in de verblijfsovereenkomst. Restitutie van de aanbetaling of het totaalbedrag is hierbij uitgesloten. 

Artikel 10: Ontruiming

Wanneer de verblijfsovereenkomst afloopt (de dag van vertrek) dienen het huurverblijf en/of kampeerplaats leeg, schoon en volledig opgeruimd opgeleverd te worden, zoals omschreven in het parkreglement. Wanneer de gast en eventuele medereizigers het huurverblijf en/of kampeerplaats niet leeg, schoon en volledig opgeruimd opleveren zoals omschreven in het parkreglement, behoudt de ondernemer het recht de borg in te houden, extra kosten te eisen, aangiften te doen bij de politie of dergelijke andere maatregelen te treffen. 

Artikel 11: Wet- en regelgeving

De ondernemer zorgt te allen tijde dat het terrein aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet, die van overheidswege aan het terrein (kunnen) worden gesteld. De gast en medereizigers zijn verplicht alle geldende veiligheidsvoorschriften op het terrein na te leven.

Artikel 12: Staat van het terrein

 1. De gast en medereizigers zijn verplicht het huurverblijf, kampeerplaats, terrein en directe omgeving, gedurende de verblijfsovereenkomst, in dezelfde staat te houden waarin deze is ontvangen.
 2. Het is verboden om:
  1. Bezittingen van de ondernemer te vernielen, te beschadigen of te veranderen. 
  2. Te graven, snoeien, kappen of enige andere activiteit van een dergelijke aard uit te voeren. 
 3. Roken in het huurverblijf en/of openbare gebouwen is bij wet ten strengste verboden. Wanneer er wordt geconstateerd dat rook in het huurverblijf en/of openbare gebouwen is gekomen, behoudt de ondernemer het recht om de reinigingskosten ter waarde van € 500,- in rekening te brengen bij de gast. 
 4. Wanneer schade, vernielingen, wijzigingen of andere activiteiten van een dergelijke aard worden vastgesteld, behoudt de ondernemer het recht de borg in te houden, extra kosten te eisen, aangiften te doen bij de politie of dergelijke andere maatregelen te treffen. 

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op het terrein.
 2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van weersinvloeden of andere vormen van overmacht. 
 3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor storingen in de centrale faciliteiten. 
 4. De gast en medereizigers zijn de ondernemer aansprakelijk voor schade, die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van henzelf. 
 5. De ondernemer behoudt het recht om na melding van overlast, veroorzaakt door mederecreanten, passende maatregelen te treffen.

Artikel 14: Nakoming garantie

 1. De gast en medereizigers zijn na het ontvangen van de verblijfsovereenkomst verplicht de algemene voorwaarden, parkreglement en overheidsvoorschriften na te leven. 
 2. De algemene voorwaarden, parkreglement en overheidsvoorschriften gelden zowel voor individuele reizen als groepsreizen.

Luxemburgs recht is hier van toepassing. Druk-, weergave- en overdrachtsfouten zijn voorbehouden.